Trang Chủ arrow Giới thiệu
Trang Chủ
Giới thiệu
Văn Bản PL - Chỉ đạo
Thông Tin Nhanh
Kiến Thức Tổng Hợp
Tình Hình KTTV
TB Chất Lượng Nước
Diễn Biến Lũ - Thiên Tai
Tình Hình Sản Xuất NN
Thiệt Hại - Cứu Trợ
Xây Dựng Cơ Bản PCTT
Hoạt Động PCTT
Tiện Ích
Liên Hệ & Góp Ý
Liên Kết Web
Tìm Kiếm
Thống Kê
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay52
mod_vvisit_counterTổng truy cập721168
Giới thiệu
Giới thiệu tổng quan Ban chỉ huy phòng chống lụt bão In E-mail

BAN CHỈ HUY PCLB & TKCN TỈNH LONG AN

I. THÔNG TIN CHUNG:

a. Tên cơ quan
+ Tiếng Việt: Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Long An
+ Tiếng Anh: COMMITTEE FOR FLOOD AND STORM CONTROL LONG AN

+ Tên viết tắt:

b. Liên hệ
+ Địa chỉ: Số 2, đường Mai Thị Tốt, Phường 2, Thị xã Tân An, Long An
+ Điện thoại: (072) 521750, (072) 822856
+ Fax: (072) 522400
+ Emai
l: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
+ Website
:http://pctt.longan.gov.vn  

II.QUYẾT ĐỊNH Số :  1077/QĐ-UBND ngày 5/4/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
   Thành lập lại Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;
Căn cứ văn bản số 06/PCLBTW ngày 16/01/2012 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và các địa phương năm 2012;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012;
Xét đề nghị Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập lại Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Long An, gồm các thành viên sau đây:

1.    Ông NGUYỄN THANH NGUYÊN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh    -    Trưởng ban
2.    Ông    LÊ MINH ĐỨC, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT   -    Phó Trưởng ban trực
3.    Ông    ĐẶNG VĂN CẢNH, Phó CHT BCH Quân sự tỉnh  -  Phó Trưởng ban
4.    Ông PHẠM PHÚ PHƯỚC, Phó CHT BCH BĐ Biên phòng tỉnh  -  Phó Trưởng ban
5.    UBND tỉnh mời Ông VÕ LÊ TUẤN, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Long An tham gia, làm Ủy viên Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm, cứu nạn 
6.    Ông    NGUYỄN VĂN BON, GĐ Sở Lao động - Thương binh và XH  -   Ủy viên
7.    Ông    LÊ MINH HÙNG, Phó Giám đốc Công an tỉnh  
  Ủy viên
8.    Ông TRƯƠNG HỮU BÌNH, Giám  đốc Trung tâm KTTV Long An   
  Ủy viên 
9.    Ông NGUYỄN VĂN ON, Giám đốc Sở Tài chính   
  Ủy viên
10.     Ông NGUYỄN MINH HẠ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư      Ủy viên
11.     Ông LÊ VĂN BÍCH, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông   
  Ủy viên
12.     Ông NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường      Ủy viên
13.     Ông LƯU ĐÌNH KHẨN, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải   
  Ủy viên
14.     Ông TRẦN KIM LÂN, Giám đốc Sở Xây dựng   
  Ủy viên
15.     Ông ĐẶNG VĂN LỚP, Giám đốc Sở Công Thương      Ủy viên
16.     Ông LÊ THANH LIÊM, Giám đốc Sở Y tế   
  Ủy viên
17.     Ông TÔN THỌ NUÔI, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   
  Ủy viên
18.     Ông NGUYỄN VĂN TIỀU, Chánh Văn phòng UBND tỉnh      Ủy viên
19.     Ông NGUYỄN PHÁN TÍCH, CCT Chi cục Thủy lợi và PCLB    -   Ủy viên thường trực.

Điều 2. Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm, cứu nạn (BCH PCLB và TKCN) của tỉnh có nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh, nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về tính mạng và tài sản nhân dân khi có thiên tai xảy ra.
- Xây dựng kế hoạch cứu hộ, cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn. Phân công trực cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Từng thành viên của BCH PCLB và TKCN tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành mình phụ trách và theo phân công của Trưởng ban BCH PCLB và TKCN, có nhiệm vụ tham gia làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
Về quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh (xem phụ lục kèm theo).

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy: tại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt, bão tỉnh Long An. Số điện thoại: 3521 750, 3822 856; Fax: 3522 400. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ; Website http://pctt.longan.gov.vn.
Bộ phận trực chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn: đặt tại trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Số điện thoại:  3826 338,  Fax: 3821 695.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An, Thủ trưởng các Sở Ban ngành Đoàn thể tỉnh và các thành viên có danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh./.


III. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BCH PCLB và TKCN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND  ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Long An)

A. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn (BCH PCLB và TKCN) của tỉnh có trách nhiệm quán triệt Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão; nắm vững nội dung, chức năng, nhiệm vụ của các ngành có liên quan để liên kết phối hợp tốt trong công tác chỉ đạo phòng chống lụt bão và công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn (sau đây viết tắt là PCLB và TKCN) trên địa bàn tỉnh.

2. Mỗi thành viên trong BCH PCLB và TKCN của tỉnh kiêm nhiệm, có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ 3 nhiệm vụ quan trọng sau:
- Thực hiện nhiệm vụ thành viên BCH PCLB và TKCN theo phân công cụ thể dưới đây và cùng với tập thể BCH PCLB và TKCN của tỉnh, chỉ huy thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn  trên địa bàn tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn của ngành mình từ tỉnh đến huyện, thành phố và cơ sở trong toàn tỉnh.
- Từng thành viên được phân công trực tiếp phụ trách công tác PCLB và TKCN ở một địa bàn để nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai và kiểm tra, đôn đốc BCH PCLB và TKCN địa bàn mình phụ trách thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn tại địa phương. Các thành viên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch PCLB và TKCN của ngành mình, bảo đảm yêu cầu chủ động kinh phí đối phó khi có thiên tai xảy ra.

3. Những thành viên BCH PCLB và TKCN của tỉnh và huyện, thành phố, Sở Ngành có thành tích xuất sắc sẽ được khen thưởng. Những thành viên không thực hiện tốt nhiệm vụ phân công do nguyên nhân chủ quan, để gây thiệt hại thì tùy vào mức độ hậu quả gây ra mà có hình thức kỷ luật thích đáng.


B. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.    Ông Nguyễn Thanh Nguyên (Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban): phụ trách chung các mặt công tác PCLB và TKCN trên địa bàn tỉnh.

2.    Ông Lê Minh Đức (Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban trực): giúp Trưởng ban chỉ đạo xử lý công việc phát sinh hàng ngày về công tác PCLB và TKCN và chỉ đạo công việc chung khi Trưởng ban ủy quyền. Phụ trách bảo vệ sản xuất Nông – Lâm - Ngư nghiệp, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng thường trực BCH PCLB và TKCN, chỉ đạo lập dự toán và điều hành kinh phí phục vụ cho hoạt động của BCH PCLB và TKCN cấp tỉnh. Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, khắc phục lũ lụt, hạn hán, cháy rừng; theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai và biện pháp khắc phục hậu quả hạn hán, lũ lụt, cháy rừng. Phụ trách nghiên cứu khoa học về định hướng chiến lược công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt, úng hạn gắn với bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3.     Ông Đặng Văn Cảnh (Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó trưởng ban): phụ trách tìm kiếm, cứu nạn, chịu trách nhiệm trực điều hành xử lý công tác tìm kiếm, cứu nạn. Phụ trách về lĩnh vực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo chỉ đạo của Quân khu 7. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẳn sàng tác chiến và làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết; Bố trí lực lượng phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng để bảo vệ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự xã hội khu vực biên giới. Phụ trách địa bàn huyện Đức Huệ.

4.    Ông Phạm Phú Phước (Phó Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh – Phó trưởng ban): chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh biên giới, phối hợp cùng lực lượng Công an, chính quyền địa phương (huyện, xã) hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vùng biên giới bị thiên tai. Phụ trách địa bàn huyện Mộc Hóa

5. Ông Võ Lê Tuấn (Chủ tịch UBMTTQ tỉnh - Ủy viên): phụ trách công tác phổ biến chủ trương, chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn và phổ biến các kiến thức, thông tin về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn thông qua các tổ chức đoàn thể thành viên trực thuộc Mặt trận tổ quốc. Đồng thời có kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động việc quyên góp (trong và ngoài tỉnh). Khi có yêu cầu, tiếp nhận và phân phối nguồn viện trợ, kịp thời giúp đỡ đồng bào bị thiên tai.

6. Ông Nguyễn Văn Bon (Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội – Ủy viên): phụ trách chính sách xã hội, trực tiếp theo dõi các công tác liên quan đến chính sách xã hội, công tác cứu trợ đồng bào khi có thiên tai, cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An nắm chắc các đối tượng chính sách và hộ nghèo để có biện pháp tổ chức việc cứu trợ kịp thời, chịu trách nhiệm xét duyệt và quyết định chi hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng bị thiên tai, đảm bảo theo đúng Chính sách cứu trợ xã hội theo đúng qui định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Phụ trách địa bàn huyện Tân Thạnh.

7. Ông Lê Minh Hùng (P. Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên) phụ trách về mặt bảo vệ an ninh trật tự xã hội và bảo vệ các cơ quan, công trình quan trọng, theo dõi, xử lý công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh. Phụ trách địa bàn huyện Đức Hòa.

8. Ông Trương Hữu Bình (Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Long An - Ủy viên): phụ trách lĩnh vực dự báo, theo dõi và dự báo kịp thời đến các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các cấp về diễn biến khí tượng thủy văn, phục vụ phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh, thường xuyên đưa thông tin dự báo khí tượng thủy văn trên website http://pctt.longan.gov.vn. Phụ trách địa bàn huyện Tân Hưng.

9. Ông Nguyễn Văn On (Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên): phụ trách về ngân sách dự phòng chi viện ứng cứu, khắc phục hậu quả do thiên tai, kể cả phần tiếp nhận nguồn vốn viện trợ trong và ngoài tỉnh, cùng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh giải quyết kịp thời kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh hàng năm và đột xuất. Phụ trách địa bàn thành phố Tân An.

10. Ông Nguyễn Minh Hạ (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên): phụ trách về lĩnh vực kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa các công trình phòng, chống lụt, bão, úng hạn... và kế hoạch đầu tư phục hồi sau thiên tai. Phụ trách địa bàn huyện Châu Thành.

11. Ông Lê Văn Bích (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên): phụ trách thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống lụt, bão, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, bằng các phương tiện vô tuyến, hữu tuyến. Phụ trách địa bàn huyện Tân Trụ.

12. Ông Nguyễn Văn Được (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên): Chỉ đạo kiểm tra về vấn đề bảo vệ môi trường trong mùa lũ lụt, mưa bão; Kiểm tra giếng khoan khai thác nước ngầm để chống ô nhiễm các tầng nước ngầm. Phụ trách địa bàn huyện Vĩnh Hưng.

13. Ông Lưu Đình Khẩn (Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Ủy viên): phụ trách lĩnh vực giao thông và vận tải. Đặc biệt đảm bảo vận tải thông suốt, liên tục trên địa bàn  tỉnh. Có kế hoạch chuẩn bị phương tiện vận tải thủy, bộ để đáp ứng đầy đủ, kịp thời khi có lệnh điều động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm, cứu nạn, giúp đồng bào di tản khi có lụt, bão xảy ra ở các địa bàn. Chịu trách nhiệm xây dựng và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực giao thông vận tải. Phụ trách địa bàn huyện Cần Giuộc.

14. Ông Trần Kim Lân (Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên): phụ trách về công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác xây dựng để đảm bảo an toàn trong mùa lũ, bão; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Phụ trách địa bàn huyện Thủ Thừa.

15. Ông Đặng Văn Lớp (Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên): phụ trách về lĩnh vực thương mại, theo dõi chỉ đạo kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai, lũ, bão khi có yêu cầu. Phối hợp với các địa phương tuyên truyền phát động trong dân tự dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết đủ cho sử dụng và dự phòng trong mùa lũ. Phụ trách địa bàn huyện Cần Đước.

16. Ông Lê Thanh Liêm (Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên): phụ trách về mặt y tế, bảo đảm đủ cơ số thuốc và các dụng cụ, phương tiện cần thiết kịp thời cấp cứu, tổ chức tốt công tác phòng và điều trị bệnh, sinh đẻ khi có thiên tai, lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn. Chỉ đạo hệ thống bệnh viện, trạm xá về công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; Có kế hoạch và biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Phụ trách địa bàn huyện Bến Lức.

17. Ông Tôn Thọ Nuôi (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên): phụ trách về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo chương trình giáo dục cho học sinh vùng lũ cho phù hợp với tình hình thực tế lũ lụt hằng năm và bảo đảm theo kịp chương trình học chung của cả nước, bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời gian học tập. Chịu trách nhiệm xây dựng và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực ngành giáo dục. Phụ trách địa bàn huyện Thạnh Hóa.

18. Ông Nguyễn Văn Tiều (Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên): phối hợp các thành viên khác trong BCH PCLB và TKCN để kiểm tra, nắm tình hình, tổng hợp, tham mưu Trưởng ban để chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ đồng bào và đặc biệt là công tác tham mưu đối phó với các tình huống khẩn cấp. Truyền đạt kịp thời ý kiến chỉ đạo của BCH PCLB và TKCN của tỉnh đến các Sở, ngành và huyện, thành phố về công tác PCLB và TKCN trên địa bàn tỉnh.

19. Ông Nguyễn Phán Tích (Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt, bão - Ủy viên): Phụ trách việc quản lý khai thác các công trình thủy lợi phục vụ chống úng hạn, lụt, bão. Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời chỉ đạo việc đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa các công trình phòng, chống lụt, bão, úng hạn trước và sau lũ, bão. Phụ trách và điều hành tổ chức, trực ban Văn phòng Thường trực BCH PCLB, chịu trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, cập nhật và báo cáo phục vụ công tác PCLB và TKCN

Các thành viên BCH PCLB và TKCN của tỉnh có trách nhiệm thực hiện tốt bản qui chế và sự phân công này, đồng thời liên hệ thường xuyên để kiểm tra, nắm tình hình và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân và BCH PCLB và TKCN các huyện, thành phố Tân An (địa bàn được phân công). Chế độ báo cáo: bình thường định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện việc phối hợp này về Thường trực BCH PCLB và TKCN của tỉnh. Khi có thiên tai đột xuất xảy ra phải báo cáo ngay về Trưởng ban, Thường trực Ban và Văn phòng Thường trực BCHPCLB và TKCN tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời.


C. BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN CỦA TỈNH, gồm các thành viên:


1.    Ông Nguyễn Thanh Nguyên   -  Trưởng ban
2.    Ông Lê Minh Đức   -  Phó Trưởng ban thường trực
3.    Ông Đặng Văn Cảnh  -  Phó Trưởng ban
4.    Ông Nguyễn Văn Bon   -  Thành viên
5.    Ông Nguyễn Văn Tiều  -   Thành viên
6.    Ông Nguyễn Phán Tích   -  Thành viên thường trực


Văn phòng Thường trực BCH PCLB và TKCN của tỉnh đặt tại Văn phòng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Địa chỉ: số 02, đường Mai Thị Tốt, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại: 3521 750, 3822 856, Fax:3522 400, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ; http://pctt.longan.gov.vn).

Giao cho Ủy viên Thường trực BCH PCLB & TKCN tỉnh - Ông Nguyễn Phán Tích quyết định thành lập Tổ chuyên viên trực ban BCH PCLB & TKCN của tỉnh và phân công công tác cụ thể cho các tổ viên.
Khi có tình huống khẩn cấp đặc biệt, Thường trực BCH PCLB và TKCN tỉnh sẽ quyết định điều động nhân sự các ngành bổ sung vào Tổ chuyên viên trực.

Giao cho Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt, bão tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục vụ hậu cần đảm bảo các yêu cầu về phương tiện, kinh phí và các trang thiết bị phục vụ các mặt hoạt động của BCH PCLB và TKCN của tỉnh.

Văn phòng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão có trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận các trang thiết bị PCLB và TKCN xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia, làm tham mưu cho Thường trực BCH phân phối sử dụng tài sản được trang cấp, phục vụ đúng mục đích và kịp thời cho công tác PCLB và TKCN trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thống kê, quản lý tài sản theo đúng chế độ quy định, bảo đảm yêu cầu khi Tổng cục Dự trữ Quốc gia kiểm tra thì phải có báo cáo kịp thời.


Bộ phận trực chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn, gồm các Đ/c thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (BCH QS tỉnh) :
1.    Đại tá Đặng Văn Cảnh, Phó Chỉ huy trưởng, BCH QS tỉnh;
2.    Đại tá Nguyễn Văn Một, Phó Tham mưu trưởng, BCH QS tỉnh;
3.    Đại tá Huỳnh Quang Soi, Chủ nhiệm Chính trị, BCH QS tỉnh;
4.    Thượng tá Lâm Thành Bách, Chủ nhiệm Hậu cần, BCH QS tỉnh;
5.    Thượng tá Nguyễn Văn Tửng, Chủ nhiệm Kỹ thuật, BCH QS tỉnh;
6.    Thượng tá Trương Văn Hải, Trưởng ban Công binh, BCH QS tỉnh;
7.    Thượng tá Bùi Văn Được, Trưởng ban Tác huấn, BCHQS tỉnh;
8.    Thiếu tá Phạm Văn Phúc, Trợ lý Tác huấn, BCH QS tỉnh;
9.    Trung tá Hồ Tấn Lạc, Trưởng ban Quân y, BCH QS tỉnh;

Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch trang bị phương tiện, vật tư cần thiết để đáp ứng kịp thời công tác tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Xây dựng qui chế hoạt động của Bộ phận trực chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn, đáp ứng yêu cầu công tác tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Quân khu 7 và BCH PCLB và TKCN tỉnh./.


 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đã ký

Đỗ Hữu Lâm

 

 

Cập nhật ( 02/05/2012 )
Đọc tiếp...