Trang Chủ arrow Giới thiệu
Trang Chủ
Giới thiệu
Văn Bản PL - Chỉ đạo
Thông Tin Nhanh
Kiến Thức Tổng Hợp
Tình Hình KTTV
TB Chất Lượng Nước
Diễn Biến Lũ - Thiên Tai
Tình Hình Sản Xuất NN
Thiệt Hại - Cứu Trợ
Xây Dựng Cơ Bản PCTT
Hoạt Động PCTT
Tiện Ích
Liên Hệ & Góp Ý
Liên Kết Web
Tìm Kiếm
Thống Kê
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay580
mod_vvisit_counterTổng truy cập837180
Giới thiệu
Giới thiệu tổng quan Ban chỉ huy phòng chống lụt bão In E-mail

BAN CHỈ HUY PCLB & TKCN TỈNH LONG AN

I. THÔNG TIN CHUNG:

a. Tên cơ quan
+ Tiếng Việt: Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Long An
+ Tiếng Anh: COMMITTEE FOR FLOOD AND STORM CONTROL LONG AN

+ Tên viết tắt:

b. Liên hệ
+ Địa chỉ: Số 2, đường Mai Thị Tốt, Phường 2, Thị xã Tân An, Long An
+ Điện thoại: (072) 521750, (072) 822856
+ Fax: (072) 522400
+ Emai
l: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
+ Website
:http://pctt.longan.gov.vn  

II. QUYẾT ĐỊNH SỐ 1910/QĐ-UBND NGÀY 13/6/2014 CỦA UBND TỈNH LONG AN VỀ VIỆC THÀNH LẬP LẠI BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN TỈNH LONG AN 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngay 27/02/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng, chông lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiêm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An;

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập lại Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tim kiếm, cứu nạn (BCH PCLB và TKCN) tỉnh Long An, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Thanh Nguyên, PCT. UBND tỉnh - Phó Trưởng ban trực

3. Ông Lê Minh Đức, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT Phó Trưởng ban - cơ quan thường trực.

4. Ông Nguyễn Văn Một, Phó CHT BCH Quân sự tỉnh - Phó Trưởng ban

5. Ông Phạm Phú Phước, PCHT BCH BĐ Biên phòng tỉnh - Phó Trưởng ban

6. UBND tỉnh mời ông Võ Lê Tuấn, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Long An tham gia BCH PCLB - TKCN tỉnh - Ủy viên

7. UBND tỉnh mời Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia BCHPCLB-TKCN tỉnh - Ủy viên

8. Ông Nguyễn Văn Bon, GĐ Sở Lao động Thương binh và XH - Ủy viên

9. Ông Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên

10. Ông Nguyễn Quang Ngọc, P.GĐ Trung tâm KTTV Long An - Ủy viên

11. Ồng Nguyễn Văn On, Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên

12. Ông Nguyễn Minh Hạ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên

13. Ông Hồ Văn Dân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên

14. Ông Lưu Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên

15. Ông Nguyễn Văn Chỉnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên

16. Ông Lưu Đình Khẩn, Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên

17. Ông Đặng Văn Lớp, Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên

18. Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên

19. Ông Nguyễn Thanh Tiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên

20. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên

21. Ông Võ Kim Thuần, P.CCT Chi cục Thủy lợi và PCLB - Ủy viên thường trực

Điều 2. Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch và theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh, nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về tính mạng và tài sản nhân dân khi có thiên tai xảy ra.

- Xây dựng kế hoạch cứu hộ, cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn. Phân công trực cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Từng thành viên của BCH PCLB và TKCN tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành mình phụ trách và theo phân công của Trưởng ban BCH PCLB và TKCN, có nhiệm vụ tham gia, làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh (kèm theo quyết định này).

- Văn phòng Thường trưc Ban chỉ huy: tại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt, bão tỉnh. số điện thoại: 3521 750, 3822 856; Fax: 3522 400; mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ; Website http://pctt.longan.gov.vn.

- Bộ phận trực chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn: đặt tại trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, số điện thoại: 3826 338, Fax: 3821 695.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An, Thủ trưởng các Sở Ban ngành Đoàn thể tỉnh và các thành viên có danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh./.


 


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Rạnh

 

 

Cập nhật ( 28/07/2014 )
Đọc tiếp...